ŽIVOT I STIL

ZAŠTO JE BITAN MATERNJI JEZIK?

Ako pričaš sa čovekom na jeziku koji on razume, to odlazi u njegovu glavu. Ako pričaš sa čovekom na njegovom jeziku, to odlazi u njegovo srce. Reči su prva veza koju uspostavljamo sa svetom, dok maternji jezik predstavlja osnovno sredstvo kulturološkog oblikovanja svakog čoveka.

Zašto je bitan maternji jezik i njegovo očuvanje?

POREKLO, ISTORIJA, IDENTITET

Informisanost o poreklu, istoriji, ličnom i društvenom identitetu kroz jezički prosperitet bitna je radi uspostavljanja porodičnih veza, potkrepljivanja i učvršćivanja rodbinskih i prijateljskih odnosa u zajednici. Tako jezik poprima vrednosnu ulogu i postaje sredstvo koje ojačava osećaj pripadnosti i zajedništva.

VOKABULAR I KOMUNIKACIJA

Kontinuirano osposobljavanje za individualni razvoj kroz kulturu govorenja podrazumeva aktiviranje moždanih procesa i stvaranje asocijativne veze između govornog sadržaja i sveta koji nas okružuje. Služenja jezikom podstiče tako motoričke aktivnosti, socijalnu interakciju u vidu dvosmerne komunikacije. Kultura govorenja omogućava nam različite vidove opštenja. Razgovori o različitim temama, debate – tematske diskusije, čitanje i povezivanje pročitanog ili izgovorenog sadržaja odražavaju se i na proširivanje vokabulara, razvoj komunikativnih i retoričkih sposobnosti.

BILINGVALIZAM

U bilingvalnim, dvojezičnim, porodicama posebno se posvećuje pažnja pravilnoj edukaciji maternjeg jezika. Dete prirodno najbolje razume jezik kojim se služe njegovi roditelji, ono inicijalno razvija veštinu govorenja i usvaja neki jezik kao maternji.

Maternji jezik se usvaja umreženo i postupno, najpre spoznajom pojmova koji nas okružuju, potom postupnim razumevanjem najkomplikovanijih umetničkih i filozofskih izraza.

Za razliku od odraslog čoveka, dete ima sposobnost bržeg pamćenja i učenja, posebno ako se edukovanje odvija kroz igru i komunikaciju sa drugom decom. Usvojena jezička pravila lako se transponuju na drugi jezik, pri čemu dete veoma jednostavno uspeva da razume značenja reči drugog jezika i da ih poveže sa svojim maternjim govorom.

Prema istraživanju koje je sproveo Singapur, deca iz bilingvalnih porodica znatno brže obrađuju informacije i željna su novih izazova i znanja. Rezultati do kojih se došlo su isti, bez obzira na to kojoj jezičkoj grupi pripadaju jezici kojima se porodice služe.

USPEH I KARIJERA

Jezička kompetencija nalazi uporište i na profesionalnom planu. Najnoviji svetski poredak i globalizacija odražavaju se i na jezik. U svetu tehnologije – povezanosti i umreženosti – koji uveliko podrazumeva znanje engleskog jezika, poznavanje još jednog ili više jezika smatra se prednošću i povoljno se odražava na profesionalni uspeh i karijeru. 

Treba imati u vidu da je sa kulturološkog i lingvističkog stanovišta očuvanje maternjeg jezika neprocenjivo. Posebno je značajno u manjim jezičkim zajednicama i u sredinama gde je populacija u opadanju, jer jezik u takvim uslovima uvek lakše ispada iz upotrebe i biva zaboravljen. Izgradnja svesti o bitnosti maternjeg jezika kao karakteristici  i individualitetu jedne nacije preduslov je očuvanja jezika i njegove upotrebne vrednosti.

No Comments
Previous Post
28/11/2020
Next Post
28/11/2020

No Comments

    Leave a Reply